Poistenie domácnosti proti živelnej skaze a krádeži

5 November, 2011 | Autor: Poistenie | Pridané do Ekonomika a financie

Poistenie domácnosti
najlacnejšie poistenie domácnosti
K čomu slúži poistenie domácnosti?

Poistenie domácnosti zahŕňa takmer všetky veci, ktoré tvoria vybavenie domácnosti – od nábytku cez elektrické spotrebiče až po cennosti a peniaze (v obmedzenej miere). Poistený si tak vlastne kupuje finančnú náhradu za poškodenie, zničenie alebo odcudzenie vecí, ktoré mal vo svojom byte.

Poistenie nemôže zabrániť prípadným škodám, ktoré vzniknú na vašom majetku následkom náhodnej živelnej udalosti či \”návštevou\” zlodeja, ale môže znížiť finančné náklady, ktoré v dôsledku týchto škôd vzniknú. Tento druh poistenia patrí k jednému z najčastejšie ponúkaných poistení a možno ho preto dohodnúť prakticky u ktorejkoľvek poisťovne.
Na aké riziká je možné domácnosť poistiť?

Poistenie domácnosti sa spravidla vzťahuje na dve skupiny rizík, resp. poistného nebezpečenstva:

riziko krádeže a lúpeže vecí v poistenej domácnosti (eventuálne v ďalších nebytových priestoroch) vlámaním,
riziko živelnej skazy, tj skazy poistených vecí napr. v dôsledku požiaru, výbuchu plynu, zemetrasenia, záplavy, povodne, pádu stromu či lietadla a i.

Čo je predmetom poistenia?

Poistiť je možné:

hnuteľné veci, ktoré tvoria súbor zariadenia domácnosti a slúži k jej prevádzke alebo na uspokojovanie potrieb členov domácnosti. Ide o veci, ktoré sú majetkom členov domácnosti, a ďalej o cudzie veci, ktoré členovia domácnosti oprávnene užívajú;
príslušenstvo a stavebné súčasti priliehajúce k vnútorným priestorom bytu.

Aká je výška poistného plnenia?

V prípade vzniku škody vám bude poisťovňou vyplatené poistné plnenie, a to do výšky poistnej sumy uvedenej v zmluve. Poistnú sumu, teda cenu domácnosti, na ktorú sa poistenie vzťahuje, a z ktorej je odvodená výška poistného, ​​sa dá vypočítať niekoľkými spôsobmi:

na základe zvolenej poistnej sumy podľa odhadu poisteného (súčet hodnôt jednotlivých vecí)
na základe veľkosti plochy bytu, násobeného koeficientom pre úroveň vybavenia
podľa podrobného dotazníka týkajúceho sa zariadenia a vybavenia.

Poistenie domácnosti zaručuje vysoké plnenia. Náhradu za poistenej veci dostanete spravidla v tzv nových cenách = poisťovňa vám vyplatí toľko peňazí, aby ste si mohli rovnakú vec znovu kúpiť. Opotrebenie sa uvažuje len u vecí, ktorých cena v čase tesne pred poistnou udalosťou bola menej ako 50% ich nové ceny.
Aká je výška poistného?

Každá poisťovňa, ktorá má vo svojom portfóliu produktov poistenie domácnosti, má stanovený svoj vlastný spôsob a metodiku výpočtu poistného. Jeho výšku však spravidla ovplyvňuje niekoľko dôležitých faktorov. Medzi tie najzákladnejšie patrí:

poistná suma, tj celková cena domácnosti a jej vybavenia,
úroveň vybavenia domácnosti,
veľkosť plochy domácnosti (počíta sa s obytnou plochou),
lokalita, tj umiestnenie domácnosti (vo väčších mestách drahšie poistné než v mestách menších alebo na dedine),
zvolená spoluúčasť poisteného (čím väčšia spoluúčasť, tým lacnejšie poistné),
zvolená rizika poistenia resp. úroveň krytia (len živelné, len krádež, ai),
zabezpečenie domácnosti proti vniknutiu cudzej osoby,
bezškodový priebeh v minulých rokoch, ai

Aká je šírka poistnej ochrany?

Poistenie domácnosti môžeme rozčleniť do 3 základných kategórií:

základné (bežné, štandardné) poistenie – je určené pre poistenie štandardne vybavené domácnosti. Poistné plnenie pre jednotlivé súbory vecí i samostatné veci je totiž u tohto poistenia vždy obmedzené tzv limity poistného plnenia. Základný typ predstavuje poistenie súboru vecí patriacich k poistenej domácnosti, tzn. poistná čiastka nie je dohodnutá pre každý predmet domácnosti zvlášť, ale pre celú domácnosť ako celok. Toto štandardné poistenie je možné dojednať nielen priamo na pobočkách jednotlivých neživotných poisťovní, ale stále viac poisťovní umožňuje aj on-line dohodnutie priamo na svojich webových stránkach, prípadne je možné aj využiť služby telefónu.
nadštandardné (luxusné) poistenie – tento druh poistenia umožňuje poistiť domácnosť a veci, ktoré sú jej súčasťou na vyššie čiastky, než v prípade poistenia štandardného. Umožňuje tak rešpektovať často vysoké rozdiely v hodnote jednotlivých súborov vecí v poistenej domácnosti.
doplnkové pripoistenie – ide o poistenie, ktoré je \”doplnkovo\” ponúkané k hlavnému poistenie domácnosti, a ktoré preto nemožno dojednať samostatne (môžu sa vyskytnúť výnimky). Doplnková pripoistenie v oblasti poistenia domácnosti slúži k poisteniu niektorých viac rizikových súborov vecí či rizík (ako napr bicykle, elektronika, stavebnou súčasťou, veci slúžiace na podnikanie, okenné sklá, poistenie vecí v mimo domácnosť), na ktoré sa nevzťahuje základné poistenie domácnosti . Jeho cieľom nie je iba rozšírenie poistnej ochrany na viac vecí či rizík, ale tiež zvýšenie limitov poistného plnenia.

Nekryje Ak vaše poistenie domácnosti všetky riziká, ktoré vám hrozia, môžete sa pripoistiť. Pri dojednávaní poistenia zvoľte dostatočnú poistnú sumu. Poistné podmienky skrývajú mnohé nástrahy. Kým im neporozumiete, nepodpisujte zmluvu.
(Ilustračné snímok)
Ilustračné foto | foto: Profimedia.cz

Poistenie domácnosti môžu ľudia využívať za účelom ochrany svojho majetku, a to v rôznych nepriaznivých situáciách, ktoré bohužiaľ môžu nastať. Medzi najčastejšie sa radí postihnutie živelnou pohromou a vlámania či krádeže. Poistenie však prirodzene nemôže zamedziť vzniku škody na majetku, jeho zmyslom je uhradenie či zníženie výdavkov, ktoré s ňou súvisia.

V dnešnej dobe si už klient môže vybrať z pomerne širokej ponuky mnohých poisťovní líšiace sa konkrétnymi podmienkami poistenie domácnosti, čo mu umožňuje vybrať si daný produkt ako \”šitý na mieru\” jeho požiadavkám.
Poisťujeme domácnosť

Ponuky poisťovní sa vzájomne líšia, či už sa to týka konkrétnych poistných podmienok, poistných súm a limitov plnenia, nastavenie spoluúčasti, možnosťou pripoistenia apod

Poistenie domácnosti možno ešte ďalej rozdeliť na niekoľko druhov, a síce na poistenie základné, nadštandardné a doplnkové. Tým základným sa rozumie poistenie štandardne vybavené domácnosti, pričom poistné plnenie je tu vždy obmedzené tzv limity poistného plnenia a poistná suma je dohodnutá pre domácnosť ako celok. Jeho špecifikom je aj stále sa rozširujúca možnosť dojednania on-line.

Nadštandardné poistenie má zmysel uzavrieť vtedy, ak sa v domácnosti nachádzajú napr drahé predmety, a je teda potrebné vyššie poistné plnenie. Samozrejmosťou je potom možnosť dojednať poistnej sumy pre každý predmet domácnosti zvlášť. Negatívom je tu však vyššia cena poistenia či v niektorých prípadoch nutnosť zaobstarať si znalecký posudok na určité predmety.

Pod doplnkovým poistením si môžete predstaviť len akési rozšírenie poistenia základného, ​​tj bez možnosti jeho samostatného zriadenia. Jeho účelom je poistenie určitých viac rizikových predmetov, napr elektroniky, bicyklov či okenných skiel. Opäť tu samozrejme dochádza k navýšeniu limitov poistného plnenia.
Čo vlastne poisťujeme?

Alebo – čo je predmetom poistenia domácnosti? Ide o hnuteľné veci, ktoré tvoria súbor zariadenia domácnosti, slúži k jej prevádzky a uspokojovanie potrieb členov domácnosti. Súčasťou môžu byť aj veci uložené v nebytových priestoroch, ako sú komory či pivnice patriace k domácnosti, a ďalej potom aj stavebné súčasti domácnosti, ako napr obklady, podlahy, drevené schodisko, výmalba, dvere atď
Poistná suma, poistné a limity plnenia

Poistnou sumou sa rozumie cena domácnosti, tj hodnota všetkých poistených vecí, ktoré sa v nej nachádzajú. Môže byť určená buď ako odhad poisteného, ​​tzn. ako súčet hodnôt jednotlivých vecí v domácnosti, ktoré chce poistiť, alebo na základe koeficientu pre úroveň vybavenia domácnosti násobeného veľkosťou plochy bytu. Ďalšou možnosťou je tiež vyplnenie podrobného dotazníka, ktorý sa týka vybavenia a zariadenia domácnosti. Každopádne by ste si mali strážiť, aby nedošlo k podpoistenie. V takom prípade by vám totiž poisťovňa uhradila škodu len čiastočne.

Poistná suma slúži následne na odvodenie výšky poistného a predstavuje tiež maximálnu hranicu poistného plnenia, ktoré potom poisťovňa vyplatí.

Poistné môže byť uhradené mesačne, štvrťročne, polročne aj ročne. Poisťovne často ponúkajú určité zľavy z poistného v prípade ročných platieb. Po finančnej stránke sa potom ako najmenej výhodné javí poistky mesačné.
Limity poistného plnenia

Maximálna výška plnenia poisťovne je určená poistnou sumou, ale existujú aj tzv limity poistného plnenia. Čo si pod tým predstaviť? Na určité skupiny vecí sa buď základná poistka vôbec nevzťahuje, alebo sú poistené len do stanovených limitov (určité percento z celkovej poistnej sumy) a poisťovňa vám skrátka vyšší škody nepreplatí. Túto skutočnosť možno riešiť následným pripoistením a zvýšením daných limitov.

Samostatné limity sa väčšinou týkajú audio a video techniky, výpočtovej techniky, bicyklov, starožitností, šperkov, zbierok a umeleckých diel, peňazí v hotovosti či cenností.
Nová v. časová hodnota

Pri dojednávaní poistenia je tiež veľmi dôležité zistiť, či sú veci poistené na novú, či časovú hodnotu (cenu). Ide v podstate o to, či vám poisťovňa pri likvidácii škody vyplatí sumu, za ktorú môžete v danom mieste a danom čase rovnakú alebo porovnateľnú novú vec zaobstarať v súčasnej dobe, tzv nová cena, alebo či je zohľadnené aj opotrebenie danej veci a dostanete cenu časovou, ktorá však väčšinou nestačí na znovupořízení veci.

V uvedenej situácii sa ešte môžete stretnúť s hodnotou všeobecnou, tj takú cenou, ktoré je možné dosiahnuť predajom veci v danom mieste a čase.
Poistné podmienky

Čo sa týka poistných podmienok, predstavujú veľmi dôležitú súčasť každej poistnej zmluvy. Ide v podstate o podrobné vysvetlenie a poučenie o všetkých vyššie uvedených informáciách a ďalších podstatných náležitostiach týkajúcich sa uzavretia danej zmluvy (napr. vyplatenie odškodného, ​​spôsob ohlásenie škody, spoluúčasť klienta atď)

Často však bývajú formulované veľmi odborne, pre laika sa tým pádom môžu stať málo zrozumiteľnými, a môže tak dochádzať ik ich nepochopenie. Väčšinou ich tvoria niekoľkostránkový elaborát písaný drobným písmom, čo ľahko odradia od ich prečítaní. Je však vo vlastnom záujme klienta, aby si tieto podmienky pozorne preštudoval, pretože môžu skrývať všelijaké výnimky hovoriace v jeho neprospech.

 

Autor: Poistenie

Tento autor zatiaľ publikoval článkov: 1. Ďaľšie informácie o tomto autorovi sa pripravujú.

Pridaj komentár

Prepáčte, ale pred zaslaním komentára sa musíte prihlásiť.