Výhody s.r.o.

9 August, 2011 | Autor: Podnikanie.net | Pridané do Ekonomika a financie

Ak chcete začať podnikať, tak na výber máte niekoľko možností akou formou podnikať. Medzi základné formy podnikania patrí spoločnosť s ručením obmedzeným. V tomto článku sa dozviete aké sú výhody spoločnosti s ručením obmedzeným.

S.r.o. ako samostatná právnická osoba zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojim majetkom, no spoločník ručí za záväzky spoločnosti len do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Teda napr., ak výška vkladu spoločníka je 1000 EUR, no zatiaľ splatilo len 800 EUR ( čo je aj zapísané v obchodnom registri), spoločník ruší za záväzky spoločnosti len do výšky 200 EUR. Po úplnom splatení vkladu spoločník za záväzky spoločnosti už neručí. Navyše, ručenie spoločníkmi je vo vzťahu k ručeniu spoločnosti samej len subsidiárne, teda veriteľ sa najprv musí domáhať splnenia záväzku od s.r.o. ako od samostatnej právnickej osoby a až v prípade, ak si s.r.o. nesplní svoje záväzky v primeranej lehote po tom, ako ju veriteľ na to vyzval, veriteľ sa môže domáhať splnenia tohto záväzku u spoločníka. Ďalej, ak spoločník plnil veriteľovi spoločnosti z dôvodu ručenia, toto plnenie sa započítava na splatenie vkladu spoločníka. Teda napr. ak spoločník ručil do výšky 200 EUR a z dôvodu ručenia plnil veriteľovi spoločnosti 150 EUR, týchto 150 EUR sa započítava ako splatenie vkladu a spoločník je potom povinný splatiť vklad už len vo výške 50 EUR. Z uvedeného vyplývajú ďalšie výhody, ktorými sú minimalizácia rizík z prípadného neúspechu v  podnikaní a to , že majetok spoločnosti je oddelený od majetku spoločníkov. Naproti uvedenému obmedzenému ručeniu spoločníka, fyzická osoba podnikateľ, napr. živnostník ručí celým svojim disponibilným majetkom.

S.r.o. ako právnická osoba je často považovaná za dôveryhodnejšieho obchodného partnera alebo aj pri poskytovaní úverov bankou, pretože sa chápe ako kapitálovo silnejšia, podnikateľsky skúsenejšia a pôsobí profesionálnejšie.

Možnosť založenia spoločnosti špecializovanou spoločnosťou „na mieru“.

Spoločník, ako i konateľ spoločnosti nie je povinný platiť odvody do Sociálnej poisťovne v prípade, ak nie je zamestnancom s.r.o. a ak nepoberá odmenu za výkon funkcie v s.r.o. Povinní sú platiť za seba len odvody na základné zdravotné poistenie. Výšku povinného odvodu na zdravotné poistenie si spoločník i konateľ môže zvoliť aj len minimálnu.

Z dôvodu nulového zdaňovania dividend, spoločník, ktorý má príjem len zo zdaneného zisku spoločnosti tento príjem sa už ďalej nezdaňuje.

Systém podvojného účtovníctva má oproti jednoduchému účtovníctvu takisto svoje výhody, napr. v dôslednom časovom odlíšení pri plánovaní základu dane.

S.r.o. je možné zrušiť, predať alebo použiť na jednorázový obchod a potom zlikvidovať.

S.r.o. môže zakladať dcérske spoločnosti, a tak optimalizovať zisk.

S.r.o. môže vytvárať organizačné zložky na území všetkých členských štátov EÚ.

Relatívne nízke náklady pri založení s.r.o., pretože pred podaním návrhu na zápis s.r.o. do Obchodného registra nie je potrebné splatiť celé základné imanie, ale len 50 %, teda len 2500 EUR, no okrem jednoosobovej s.r.o., pri ktorej je potrebné splatiť celé základné imanie.

V prípade smrti spoločníka, obchodný podiel sa dedí, teda s.r.o. nezaniká. Naopak, pri živnosti, v prípade smrti živnostníka, jeho nástupca si musí vybaviť vlastné živnostenské oprávnenie.

Ak je pre vaše podnikanie táto forma najlepšou voľbou, prečátajte si ako založiť s.r.o. spoločnosť s ručením obmedzeným, alebo ako založiť živnosť.

 

 

Autor: Podnikanie.net

Tento autor zatiaľ publikoval článkov: 1. Ďaľšie informácie o tomto autorovi sa pripravujú.

Pridaj komentár

Prepáčte, ale pred zaslaním komentára sa musíte prihlásiť.