Kovové obaly sa stále nedostatočne zbierajú a separujú

29 Júl, 2012 | Autor: Paper Life | Pridané do Spravodajstvo a médiá

Na Slovensku je potrebné dobudovať dostatočne efektívny systém na zber a separáciu kovových obalov, pretože  v niektorých obciach a mestách sa vôbec nezbierajú kovové obaly, napriek tomu, že im to zákon jednoznačne ukladá. Problémom je tradične nedostatok financií na zavedenie separovaného zberu kovových obalov. Pritom vybudované kapacity na recykláciu kovových odpadov sú dostatočné a aj ceny kovových obalov sa po kríze stali dostatočne atraktívnymi. Informoval o tom predseda Správnej rady Recyklačného fondu Juraj Dlhopolček.

,,Sektor kovových obalov Recyklačného fondu sa v roku 2011 zameral na podporu triedeného zberu v mestách a obciach. Sektor prioritne riešil zabezpečenie dostatku vyseparovanej suroviny pre spracovateľov, preto pri schvaľovaní viackomoditných projektov podporoval separáciu kovových obalov, s prihliadnutím na svoje finančné možnosti a komplexnosť riešenia separácie v jednotlivých regiónoch. Vlani fond podporil 13 viackomoditných žiadostí s účasťou sektora kovových obalov na riešení podpory separovaného zberu odpadov z kovových obalov a podpory propagácie recyklácie kovových obalov. Celková suma schválených finančných prostriedkov predstavuje 30,92 tis. EUR. Z účtu sektora sa v roku 2011 vyplatilo 60,14 tis. EUR“, konštatoval J. Dlhopolček

Dodal, že sektor kovových obalov bude aj v tomto roku aktívne spolupracovať s obcami, mestami a recyklátormi na dosiahnutie čo najlepšieho fungovania systému zhodnocovania kovových obalov. Ďalej bude sledovať dosiahnuté výsledky recyklácie až na jednotlivé subjekty a presadzovanie efektívnych a komplexných riešení separovaného zberu, triedenia a prípravy pred zhodnotením, na základe regionálneho riešenia problematiky. Po prekonaní určitej krízy v recyklácii odpadov z kovových obalov bude dôležité rozpracovať a v praxi realizovať logistiku zberu a sústreďovania vyseparovanej komodity u recyklátorov.

Recyklačný fond od 01. 01. 2003 doteraz podporil zo sektora kovových obalov celkovo 153 projektov v celkovej hodnote 1 687 979 EUR. Z celkového počtu posudzovaných projektov bolo schválených 150 viackomoditných žiadostí pre podporu separovaného zberu v komunálnej sfére v hodnote 1 277 410 EUR, z toho na propagáciu recyklácie kovových obalov boli určené dotácie vo výške 170 843 EUR. Sektor kovových obalov podporil 3 jednokomoditné projekty vo výške 410 569 EUR zamerané na technológiu recyklácie tenkostenných kovových obalov.

Kovové obaly na báze železa a hliníka majú kvalitné úžitkové vlastnosti vhodné pre obalový materiál. Železo sa uplatňuje ako obalový materiál predovšetkým v podobe oceľového plechu rôznych hrúbok a povrchového spracovania, napríklad na konzervy, sudy, bubny, kanistre, plechovky, škatule, zátky, uzávery, veká, cyklopásky atď.. Hliník je efektívnym, spoľahlivým a vizuálne atraktívnym obalom na konzervy, tuby, dózy, sudy, škatule, veká, fólie a pod..

Sumárna štruktúra schválených príspevkov zo sektora kovových obalov v EUR/%:

Jednokomoditné/viackomoditné EUR Vyjadrenie v %
Viackomoditné obce a mestá 1 106 567,- 65,56
Viackomoditné propagačné 170 843,- 10,12
Jednokomoditné – technológia 410 569,- 24,32
Spolu 1 687 979,- 100,00

Medzi najvýznamnejšie podporené projekty zo sektora kovových obalov patria projekty spoločnosti TAVAL, s. r. o., Ľubotice, zamerané na recykláciu odpadov z kovových obalov. Tieto projekty zefektívňujú spracovanie tenkostenných obalov z hliníka a jeho zliatin.

,,Pri zohľadnení finančných možností sa predpokladá len podpora recyklátorov odpadov z kovových obalov v technológiách, ktoré budú spĺňať požiadavky BAT technológie. Fond bude aktualizovať a na základe dostupných informácii sumarizovať potenciál výskytu kovových obalov na slovenskom trhu. Zároveň bude prehodnocovať potrebné kapacity zberu a spracovateľské kapacity na obaly zo železa, ocele, hliníka a jeho zliatin, vzhľadom na objem a štruktúru kovových obalov v jednotlivých regiónoch“, povedal J. Dlhopolček.

Dodal, že Recyklačný fond mieni podporiť zavedenie minimálne jednej BAT technológie na spracovanie tenkostenných kovových obalov zo železa, ocele a hliníka a jeho zliatin na západnom Slovensku.

Autor: Paper Life

Tento autor zatiaľ publikoval článkov: 85. Ďaľšie informácie o tomto autorovi sa pripravujú.

Pridaj komentár

Prepáčte, ale pred zaslaním komentára sa musíte prihlásiť.