Recyklačný fond víta prijatie nového Programu odpadového hospodárstva

29 Február, 2012 | Autor: Paper Life | Pridané do Spravodajstvo a médiá

Recyklačný fond víta, že Vláda SR 22. februára 2012 schválila nový Program odpadového hospodárstva Program (POH) na roky 2011‑2015, ktorým sa zmení stratégia nakladania s odpadmi na nasledujúce roky. Prijatie tohto dokumentu je prvým krokom k tomu, aby sa mohla v SR opäť rozbehnúť cielená podpora zhodnocovania odpadov. Druhým potrebným krokom je nový zákon o odpadoch, ktorý je pripravený v paragrafovom znení pre prijatie novou vládou po voľbách. Recyklačný fond tak bude môcť rozpracovať oba dokumenty do jednotlivých komoditných programov. Informoval o tom Ján Líška, riaditeľ Recyklačného fondu.

,,Firmy pôsobiace v odpadovom hospodárstve, mestá a obce i Recyklačný fond boli vo svojej činnosti v roku 2011 limitované tým, že starý POH  na roky 2006-2010 už skončil a čakalo sa na prijatie nového POH na roky 2011-2015. Od januára 2011 preto správna rada Recyklačného fondu dočasne pozastavila schvaľovanie dotácií pre projekty zhodnocovania odpadov, pretože takéto rozhodovanie by v čase neexistencie POH nezodpovedalo požiadavkám zákona o odpadoch. Podľa zákona musí byť podkladom rozhodnutia o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu komoditný program dotknutého sektora (sektorov), ktoré musia byť v súlade s aktuálnym POH SR. Až po schválení POH môže fond vypracovať nové komoditné programy sektorov Recyklačného fondu tak, aby  ich obsah zodpovedal obsahu schváleného POH SR“, konštatoval J. Líška.

Dodal, že následne správna rada Recyklačného fondu na zasadnutí v marci 2011 rozhodla, že do schválenia POH SR na roky 2011 až 2015 bude rozhodovať len o žiadostiach o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu zameraných na oblasti:

-         propagácia zberu a zhodnocovania odpadov,

-         separovaný zber komunálneho odpadu,

-         informačné systémy v oblasti zberu a zhodnocovania odpadov,

-         výskum a vývoj nových technológií zhodnocovania odpadov.

Žiadosti o poskytovaní prostriedkov Recyklačný fond prijímal v roku 2011 naďalej. Rovnako tak poskytoval nárokovateľné príspevky obciam podľa § 64 ods. 1 zák. č. 223/2001 Z. z. a paušálne príspevky na čiastočné pokrytie nákladov spracovania starých vozidiel, prevádzkovania určených parkovísk a na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s dopravou niektorých starých vozidiel na určené parkovisko.

,,Chýbajúci aktuálny POH však neumožňoval Recyklačnému fondu vyvíjať širšie aktivity a nútil ho pôsobiť iba v prísne vymedzenom okruhu vymenovaných činností. Propagácia zberu a zhodnocovania odpadov prebiehala v roku 2011, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, úspešne overenými tlačovými konferenciami, reláciami, výstavami a podporou vydávania špecializovaných časopisov a tlačovín a mestám a obciam fond vyplácal príspevky za vyseparovaný odpad“, uzavrel J. Líška.

Autor: Paper Life

Tento autor zatiaľ publikoval článkov: 85. Ďaľšie informácie o tomto autorovi sa pripravujú.

Pridaj komentár

Prepáčte, ale pred zaslaním komentára sa musíte prihlásiť.